Záručné podmienky

1. Záručná doba
Firma LINI systems poskytuje nasledujúce záruky na tovar zakúpený a zaplatený v našej firme a zaväzuje sa ho opraviť v týchto termínoch pri dodržaní nasledujúcich podmienok:
- reklamovaný tovar zakúpený pred menej ako 3 dňami sa v prípade potvrdenia závady (24 hodín na testovanie) vymení na druhý deň odo dňa prijatia reklamácie, ak je daný tovar na sklade,
- pre reklamovaný tovar v záruke zakúpený pred viac ako 3 dňami platia záručné doby uvedené v dodacom liste.
V prípade nedodržania týchto záväzných termínov sa postupuje podľa dohody so zákazníkom. Ak nie je dohoda možná, postupuje sa v súlade s Obchodným alebo Občianskym zákonníkom. Firma LINI systems neposkytuje záruku na kompatibilitu distribuovaných počítačových komponentov a produktov, mimo kombinácií garantovaných výrobcami daných komponentov a produktov.

2. Miesto reklamácie
Miestom reklamácie je prevádzka firmy LINI systems v Bratislave. Tovar je nutné reklamovať v prevádzke firmy. Zmluvným zákazníkom firma LINI systems garantuje prevzatie a dodanie reklamovaných výrobkov na vlastné náklady v ich sídle, respektíve prevádzke. Čas reklamácie začína plynúť po prevzatí tovaru spôsobom:
- osobne,
- dodaním kuriérom,
- prevzatím poštovej zásielky.

3. Mechanické poškodenie
Mechanicky poškodený výrobok je odberateľ povinný reklamovať ihneď (maximálne 24 hodín pre tovar posielaný dopravnou spoločnosťou). Rovnako je nutné ihneď reklamovať neúplnosť tovaru. Na neskoršie reklamácie tohto typu nebude braný ohľad. Pri poškodení výrobku pri transporte je odberateľ povinný reklamovať tovar u dopravcu. Uzatvoriť dopravné poistenie sme povinní iba na výslovnú žiadosť kupujúceho. Náklady znáša odberateľ.

4. Odstránenie závady
Počas záruky zaistí dodávateľ odstránenie poruchy výrobku. Predajca si vyhradzuje právo nahradiť neopraviteľný diel dielom podobným, s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, prípadne dobropisom tovaru - vrátením peňazí.

5. Termín prevzatia zákazky z reklamácie
Za včasné prevzatie tovaru po oprave sa považuje dohodnutý termín, maximálne 3  pracovné dni po tomto termíne. V prípade nedodržania týchto termínov účtujeme skladné vo výške 3,00 € za každý deň. Tovar neprevzatý zákazníkom ani po 90-tich dňoch bude predaný a z utŕženej sumy budú uspokojené naše náklady za skladné.

6. Doklady k uplatneniu záruky
Pri uplatnení záruky je nutné predložiť dodávateľovi faktúru (ktorá je zároveň dodacím a záručným listom), prípadne servisný list alebo hotovostný doklad z registračnej pokladnice, t.j. doklady, z ktorých je zrejmý spôsob nadobudnutia tovaru a deň prevzatia odberateľom. Predložiť treba aj doklady o predchádzajúcich opravách súvisiacich so zárukou. Bez týchto dokladov záruka nebude uznaná, tovar nebude prevzatý na reklamáciu. Výrobok musí byť odovzdaný v antistatickom obale s kompletnou dokumentáciou. Reklamácia sa vydá po predložení reklamačného listu firmy LINI systems.

7. Zánik záruky
Záruka sa nevzťahuje na výrobky, ktorých výrobné číslo bolo odstránené alebo je nečitateľné. Záruka zaniká v prípade, že došlo k mechanickému poškodeniu výrobku zásahom nepovolanej osoby, t.j. nie technikom alebo poverenou osobou dodávateľa, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, vlhké, silné elektrické a magnetické pole, vysoká alebo nízka teplota, prašnosť), odstránením plomby z výrobku, poškodením ochrannej pásky na pevnom disku, stratou originálneho záručného listu periférií (tlačiareň, kopírovací stroj, digitálny fotoaparát). Záruka zaniká aj v prípade, že tovar je neprimerane znečistený, zjavne mechanicky deformovaný, sú poškodené originálne nálepky so sériovým číslom výrobku. Záruka sa nevzťahuje ani na prípady, keď došlo k poškodeniu výrobku živelnou pohromou, poruchou elektrického prúdu, poruchou iného komponentu v PC, nevhodnou obsluhou. Dopravné náklady a prípadné cestovné náklady technika spojené s výkonom nezáručného servisu hradí odberateľ. Dodávateľ si v sporných prípadoch vyhradzuje právo rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie.

8. Náhrada za neoprávnenú reklamáciu
Pokiaľ pri oprave bude zistená skutočnosť, že závada výrobku vznikla spôsobom vylúčeným zo záručných opráv alebo sa závada na výrobku neprejaví, je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi náklady spojené s testovaním a manipuláciou (20,00 € za každú aj začatú hodinu bez DPH).

9. Sťažnosti a spory
Pri všetkých sťažnostiach a sporoch vyplývajúcich z reklamácií je nutné postupovať podľa Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka.