Reklamačný poriadok

Firma LINI systems stanovuje pre prípad reklamácie tovaru nasledovný postup:
1. Na každý tovar sa vzťahuje záručná lehota. Záruka sa vzťahuje na všetky zjavné a skryté chyby tovaru, ktoré bránia funkčnosti tovaru, respektíve jeho úžitkovým vlastnostiam. Kupujúci je povinný tovar prehliadnúť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí, čím sa rozumie osobné prevzatie, prípadne prevzatie tovaru od prepravcu do 24 hodín.

2. Ku každému tovaru je priložená faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná lehota je uvedená pri každom tovare na faktúre. Pokiaľ nie je uvedené inak, platí štandardná záručná lehota podľa Občianskeho zákonníka 24 mesiacov a Obchodného zákonníka 12 alebo 24 mesiacov. Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar v originálnom balení spolu s kópiou faktúryalebo pokladničného dokladu. Pri odovzdaní tovaru je potrebné vyplniť reklamačný list. Pri neoprávnenej reklamácii je zákazník povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie vo výške 20,00 € bez DPH za každú začatú hodinu práce.

3. Tovar ste si vybrali podľa vlastného uváženia a preto tento následne nevymieňame! Vzhľadom k tomu Vás žiadame, aby ste ešte pred nákupom konzultovali s nami správnosť Vášho výberu, a tak predišli prípadnej nespokojnosti nevhodným výberom tovaru! Ku každému tovaru je dostatok informácií, prípadne odkazov na testy, články a ďalšie informácie. Podľa § 617 Občianskeho zákonníka a zákona číslo 634/1992 Zb. § 9 je predajca povinný predviesť zakúpený výrobok. Zákazník je povinný výrobok prekontrolovať, skontrolovať kvalitu a množstvo podľa faktúry (pokladničného dokladu). So zakúpeným výrobkom sa zákazníkovi dostane do rúk aj záručný list pri špecifických tovaroch (podmienka daná výrobcom výrobku), ktorý vám bude slúžiť po celú záručnú dobu ako doklad pre prípad reklamácie. Bez záručného listu nemožno prebrať a uznať akúkoľvek reklamáciu. Súčasťou záručného listu je aj návod na používanie. Pri nedodržaní podmienok v návode nemôže byť Vaša reklamácia uznaná.
 
4. Registračné pokladnice a fiškálne tlačiarne v prípade reklamácie je potrebné dodať do prevádzky firmy LINI systems.
Až prebratím tovaru (osobným alebo od kuriéra) začína podľa zákona 289/2008 Z.z. o registračných pokladniciach plynúť 48 hodinová doba reklamácie, respektíve servisu zariadenia. Tovar sa preberá počas pracovného týždňa a prevádzkovej doby firmy LINI systems.